Biblioteekopleiding evaluering/Library instruction evaluation


Ons strewe daarna om opleiding aan te bied wat toepaslik en nuttig is. Jy kan ons daarmee help deur asseblief hierdie vorm te voltooi.
We strive to present training that is relevant and useful. You can help us by completing this form.
Naam van bibliotekaris / Librarian's name: Lucinda Raath

*1.  2. Vir watter vak/groep het jy hierdie opleiding ontvang?
For which subject/group did you receive this training?
*2.  3. Ek is 'n
I am a
*3.  4. Evalueer asseblief hierdie opleidingsessie deur mees geskikte nommer te merk. / Please rate the following aspects of the training session by marking the most appropriate number.
 *
Strongly disagree/ Stem glad nie saam nieDisagree / Stem nie saamNeutral / NeutraalAgree / Stem saamStrongly agree/ Stem beslis saam
a. The librarian’s knowledge of subject information resources is good/ Die bibliotekaris het ‘n goeie kennis van inligtingsbronne
b. As a result of the class training session, I know which information sources to consult for my subject/ As gevolg van die opleiding, weet ek watter inligtingsbronne om vir my vak te gebruik
c. Overall, I would rate this session as a good learning experience / Oor die algemeen was hierdie sessie ‘n goeie leerervaring
4.  5. Motivering, kommentaar of voorstelle
Motivation, comments or suggestions

Dankie! / Thank You!